TunnelEncryptionAlgorithmType

Encryption algorithm to use in IPSec tunnel establishment.

Enumeration:   AES_128,   AES_256,   AES_GCM_128,   AES_GCM_192,   AES_GCM_256,   NO_ENCRYPTION_AUTH_AES_GMAC_128,   NO_ENCRYPTION_AUTH_AES_GMAC_192,   NO_ENCRYPTION_AUTH_AES_GMAC_256,   NO_ENCRYPTION,  


Feedback

Was this page helpful?